Overslaan en naar de inhoud gaan

DISCLAIMER

Het gebruik van de website www.paperisnature.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Deze website wordt beheerd door Igepa Belux nv.

 

DOEL VAN DE WEBSITE

De website www.paperisnature.be is een informatieve website over de campagne ‘paper is nature’.

Ze wil een eenvoudige en snelle toegang bieden tot de informatie over het initiatief paperisnature.be. Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. Geen van de informatie op de website is bindend ten aanzien van Igepa Belux nv. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd contact opnemen met Igepa Belux nv. U kunt dit doen via email: info@igepa.be.

 

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Igepa Belux nv besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voordurend geleverde inspanningen kan Igepa Belux nv niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Igepa Belux nv de redelijkerwijze vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. U kan hiervoor gebruik maken van het contactformulier.

Igepa Belux nv wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website.

Igepa Belux nv aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van de informatie die door Igepa Belux nv wordt verschaft. Door informatie te verstrekken verleent Igepa Belux nv verder geen enkele licentie voor enig auteursrecht, octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website is voor risico van de gebruiker.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Igepa Belux nv neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor het bewaren van oudere versies van informatie die op de website heeft gestaan.

Igepa Belux nv spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Igepa Belux nv kan echter niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is of niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Igepa Belux nv kan behalve in het enkele geval van eigen bedrog niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade, zowel voorzienbaar als onvoorzienbaar (weze het op het vlak van oorsprong of omvang van de schade) die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie (met inbegrip van, zonder beperking, hyperlinks en verwijzingen), met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, personeelskosten, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's. Igepa Belux nv neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor enige daden of nalatigheden van zijn uitvoeringsagenten, zelfs ingeval van zware fout of bedrog.

De totale aansprakelijkheid van Igepa Belux zal nooit het bedrag kunnen overschrijden van de laatste factuur die Igepa Belux nv u heeft geadresseerd op het ogenblik van de eerste beweerde fout, of bij gebreke daarvan het bedrag van 10.000 EUR.

Geen enkel advies of informatie die u zou kunnen hebben gekregen, weze het mondeling of schriftelijk, kan een wijziging uitmaken van deze disclaimer en kan op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Igepa Belux uitbreiden.

 

HYPERLINKS EN VERWIJZINGEN

Op of via deze website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Igepa Belux nv beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van deze inhoud, noch over de wettelijkheid, beschikbaarheid, stabiliteit, veiligheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud valt onder de algemene uitsluiting van aansprakelijkheid voor het gebruik van deze website.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

U hebt het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, logo,software, e.d.) en/of merk- en handelsnamen is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met Igepa Belux nv via het contactformulier.

Igepa Belux nv behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Het kan het gebruiksrecht hierop op ieder ogenblik zonder waarschuwing herroepen.

Indien U de intellectuele rechten of andere rechten van Igepa Belux nv of derden miskent en de hierboven gestelde voorwaarden niet naleeft, verbindt u zich ertoe Igepa Belux nv of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van een inbreuk hierop.

 

VERTROUWELIJKHEID

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Igepa Belux nv bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Igepa Belux nv wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die reacties en gegevens moet worden gegeven. Igepa Belux nv mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat Igepa Belux nv de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

 

GESCHILLEN

Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadplegingen van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Zomergem, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbank te brengen.